بریتانیا راه اندازی برنامه 320 میلیون دلار به ذخیره انرژی

- Jul 26, 2017-

بریتانیا را کسب و کار و وزیر انرژی کلارک گرگ، 320 میلیون دلار را اعلام کردذخیره انرژیبرنامه های تحقیقاتی.

به نام انگلیسی الکتروشیمیایی پیشگام مایکل فارادی، چالش فارادی تا ازرییس 320 میلیون دلار آن به سه مسابقه "جریان" به تحقیق فن آوری ذخیره سازی انرژی بریتانیا بر اساس divvy خواهد شد.

شورای تحقیقات علوم فیزیکی و مهندسی موسسه باتری ایجاد کنید — همکاری دانشگاه با هدف پرداختن به چالش های صنعتی در ساخت باتری های بهتر.

نوآوری بریتانیا منجر خواهد شد مرحله بعدی برنامه، برگزاری مسابقات تحقیق و توسعه و آوردن بهترین نتایجموسسه باتری.

electriccar1.webp.jpg1501011590444.pngدر نهایت، بریتانیا پیشرفته نیروی محرکه مرکز تمرکز بر پوسته پوسته شدن تا باتری ذخیره انرژی.