تیانجین Bamo Ng مرد بالا تائو نیکل مواد اصلی بازار در آینده تبدیل خواهد شد

- Jan 09, 2017-

صنعت مواد کاتد در سال 2016، تحت فشار فوق العاده ای و چالش های توسعه کلی خوب است، اما شرکت کاتد مواد خود را دارد. تنظیم سیاست های ملی در خطر بازار صنعت مواد کاتد کوتاه مدت تحت تاثیر قرار. بنابراین، به منظور افزایش کیفیت محصول و نوآوری تکنولوژیکی فشار کسب و کار برای محافظت از ثبات عرضه مواد اولیه شرکت مواد کاتد تبدیل کلید در آینده شرکت رقابت را کاهش دهد.


در آینده کاتد صنعت مواد روند توسعه? کاتد مواد فشارهای جدید و چالش های پیش روی شرکت است? برای این منظور شبکه برق ارشد لیتیم به ویژه اعضای G20 لیتیوم مجمع عمومی از تیانجین Bamo وو Mengtao، به موضوعات داغ صنعت مراجعه کنید و در این دور andquot; knockoutandquot تماس; در راه بود.