باید بدون در نظر گرفتن اندازه سرنوشت را در دست خود را به تامین مالی

- Nov 02, 2016-

با لیتیوم یون باتری های حرفه ای در حال افزایش, سرمایه گذاری برخی دیدن سودآور در تنها خز مورد میان حرفه در شنژن جانبی به تجهیزات و مواد اولیه آغاز عملیات هوایی خارجی یا بدتر، به صورت کالا پردازش به بازگشت duped مصرف کنندگان برای رسیدن به خود قصد غنی به سرعت گرفتن، در نظر گرفتن این:

اگر كه نظم, و فروش بسیار او ترتیب می تواند برای منابع مادی و انسانی داشته به شدت تولید، کسب پول انجام است نه بیشتر، حتی بدون این توانایی او را قادر به پیدا کردن بستگان و دوستان و یا همکار برای کمک، چرا آن را آسان برای یک غریبه بود شما این درآمد? او کار خیریه انجام شده بود؟

دوم، هزینه مواد اولیه و محصولات و عقب در اضافه کنید, تولید کنترل کیفیت غیر متمرکز شود؟ اگر او واقعا نهاد می دانم?

سه کشور و حدود کالا عرضه شده اند، او پول زیادی بر علیه شما? پس از همه چیزی بیش از دلایل 1000 برای انتقال پول به مرخصی را رد کند! حتی اگر وجود دارد، بنابراین، شما اعتماد نیست پای در آسمان، سمی آلوده هم! کسب و کار چقدر سخت و شات دیگری را دیدم.