مشارکت با نوآوری انرژی فوجی

- Nov 10, 2020-

از زمان طولانی R&D و فرایندهای آزمون، فوجی و آنهویی OPTIMUMNANO با موفقیت ما را 1MWH BESS کار به خوبی در تایلند.


اگرچه COVID-19 گام ما را کند کرده است، اما ما هرگز رفتن را متوقف نکرده است. پس از مدت زمان طولانی R&D و بیش از یک 1 سال تست و تنظیم، ما 1MWH و 0.5MWH سیستم های ذخیره سازی انرژی در حال اجرا با موفقیت در تایلند است.