شرکت باتری تولید بیش از سه نسل از باتری های عمیق را انجام داده است

- Jun 13, 2017-

تجربه ما نشان داده است که عامل کلیدی برای دستیابی به عملکرد مطلوب و طول عمر باتری، پیروی از برنامه مراقبت و نگهداری منظم است.

در هنگام بررسی راهنمایی های نگهداری باتری ما، لطفا در نظر داشته باشید که تمام سیستم های باتری منحصر به فرد هستند. نوع باتری، فن آوری شارژر، بارهای تجهیزات، اندازه کابل، آب و هوا و سایر عوامل می توانند متفاوت باشند. این تفاوت ها به ندرت یا قابل توجه است که نیاز به نگهداری باتری دارد. این فقط دستورالعمل هایی است که برای مراقبت باتری مناسب دنبال می شود. هر سیستم خاص همیشه نیاز به توجه خاصی دارد.